Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1319/18.04.2019 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, η πράξη «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»» με κωδικό ΟΠΣ 5043181 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 336.000,00€.

Το Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» θα προμηθευτεί απαραίτητο εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Τμήματος Ημι-κεντρικής Αποστείρωσης (2 κλιβάνους αποστείρωσης με ατμό, θερμοσυγκολλητική συσκευή, αποστειρωτή χώρου, τράπεζα πακεταρίσματος, ραφιέρες INOX κ.λ.π.) καθώς επίσης και ένα υπερηχοτομογράφο τροχήλατο γενικής χρήσης, δύο μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και μία χειρουργική διαθερμία με Argon.