ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα αιτήματα για εκπόνηση έρευνας στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (διπλωματική εργασία, διδακτορική διατριβή) ή από ανεξάρτητους ερευνητές κατατίθενται με αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, στον 1ο όροφο του Κεντρικού κτηρίου του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα». Στην αίτηση ο υποψήφιος ερευνητής αναγράφει απαραίτητα ένα τηλέφωνο και ένα e-mail επικοινωνίας. Το αίτημα συνοδεύεται κατά περίπτωση από τα εξής δικαιολογητικά (σε δύο αντίτυπα):

 • Ερευνητικό πρωτόκολλο
 • Ερευνητικό εργαλείο μελέτης (ερωτηματολόγιο, φύλλο καταγραφής δεδομένων)
 • Βεβαίωση σπουδών
 • Βεβαίωση επιβλέποντα Καθηγητή
 • Έντυπο πληροφορημένης συναίνεσης
  • αναγράφονται ο τίτλος της έρευνας, το πλαίσιο που διενεργείται (π.χ. διατριβή, μεταπτυχιακό κ.λ.π.), ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail) του κύριου ερευνητή
  • περιγράφεται αναλυτικά τι ζητείται από τον εθελοντή συμμετέχοντα στην έρευνα και ποιοι κίνδυνοι εγκυμονούν ή επιπτώσεις τυχόν υπάρχουν
  • εκδίδεται σε δύο αντίτυπα ώστε το ένα αντίτυπο να παραδίδεται στον εθελοντή που συμμετέχει στην έρευνα
 • Έντυπο συμφωνίας εμπιστευτικότητας ερευνητών.

Τα αιτήματα κοινοποιούνται στο Γραφείο Ποιότητας, το οποίο αναλαμβάνει την διεκπεραίωσή τους. Πραγματοποιεί έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και επικοινωνία με τους ερευνητές για τυχόν συμπληρωματική κατάθεση εγγράφων, λαμβάνει τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από τους εμπλεκόμενους κατά περίπτωση Διευθυντές και υποβάλει το φάκελο για γνωμοδότηση στον Αν. Διοικητή και στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα». Τέλος κοινοποιεί στους υποψήφιους ερευνητές την απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου και όπου απαιτείται διεκπεραιώνει τον προγραμματισμό της έρευνας.

Εξυπακούεται ότι δεν είναι όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά απαραίτητα για όλες τις μελέτες και ότι διαφοροποιούνται κατά περίπτωση. Για παράδειγμα ερευνητής που δεν πρόκειται να κάνει συνεντεύξεις δεν θα υποβάλλει έντυπο πληροφορημένης συναίνεσης, ανεξάρτητος ερευνητής δεν θα υποβάλλει βεβαίωση σπουδών και βεβαίωση επιβλέποντα καθηγητή κ.ο.κ.

Ειδικότερα οι ανεξάρτητοι ερευνητές οφείλουν να αναγράφουν στο αίτημά τους τα εξής:

 • τίτλος μελέτης
 • χρονική διάρκεια μελέτης
 • σκοπός μελέτης (π.χ. παρουσίαση σε Συνέδριο, δημοσίευση σε περιοδικό)
 • δέσμευση ότι τα αποτελέσματα της μελέτης θα είναι διαθέσιμα στο νοσοκομείο, εφόσον ζητηθούν.

Επίσης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, όποιος επιθυμεί για ερευνητικούς λόγους να έχει πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους που φυλάσσονται στο Αρχείο του νοσοκομείου ή στις κλινικές ή και σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα (ανθρώπινου δυναμικού, εξοπλισμού, καταναλώσεων υλικών κ.λ.π.) τα οποία τηρούνται στο νοσοκομείο οφείλει να ακολουθήσει την ανωτέρω διαδικασία υποβολής αίτησης στο Πρωτόκολλο, ανεξάρτητα από την υφιστάμενη ή μη σχέση εργασίας του με το Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα».

Για επικοινωνία με το Γραφείο Ποιότητας

E-mail: grafeio.poiotitas@hosp-alexandra.gr
Τηλ: 213 216 2653