ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

  1. Ερευνητικό πρωτόκολλο
  2. Ερευνητικό εργαλείο μελέτης (ερωτηματολόγιο, φύλλο καταγραφής δεδομένων)
  3. Βεβαίωση σπουδών
  4. Βεβαίωση επιβλέποντα Καθηγητή
  5. Έντυπο πληροφορημένης συναίνεσης ασθενή.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται με αίτηση στο Πρωτόκολλο, με κοινοποίηση στο Γραφείο Ποιότητας, το οποίο αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των ερευνητικών αιτημάτων που υποβάλλονται για διεξαγωγή μελέτης στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ή από ανεξάρτητους ερευνητές. Πραγματοποιεί έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και επικοινωνία με τους ερευνητές για τυχόν συμπληρωματική κατάθεση εγγράφων , λαμβάνει τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από τους εμπλεκόμενους κατά περίπτωση Διευθυντές και υποβάλει το φάκελο στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα». Τέλος κοινοποιεί στους υποψήφιους ερευνητές την απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου και όπου απαιτείται διεκπεραιώνει τον προγραμματισμό της έρευνας.

Για επικοινωνία με το Γραφείο Ποιότητας

E-mail: grafeio.poiotitas@hosp-alexandra.gr
Τηλ: 213 216 2653