ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας επιβλέπει και συντονίζει, μέσω των Υποδιευθυντών της Ν.Υ. και των Προϊσταμένων των Νοσηλευτικών Τμημάτων, την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής και μαιευτικής φροντίδας στους λήπτες υπηρεσιών υγείας, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων και των μονάδων.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Αρ. Απόφασης 2/20.11.2017 6ης Ολομέλειας Ε.Σ.Α.Ν.) και τον Οργανισμό του Νοσοκομείου, Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αναλαμβάνει:

 • τον στρατηγικό σχεδιασμό των εφαρμογών και υπηρεσιών της Ν.Υ. σύμφωνα με την πολιτική υγείας του Νοσοκομείου,
 • τον καθορισμό της φιλοσοφίας, των αξιών και των σκοπών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
 • τον διοικητικό έλεγχο όλων των νοσηλευτικών υποδιευθύνσεων,
 • την εποπτεία και αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • την αξιολόγηση και την εισήγηση αλλαγών στον τρόπο παροχής νοσηλευτικών και μαιευτικών υπηρεσιών των τμημάτων μετά από εισήγηση των προϊστάμενων και των υποδιευθυντών της Ν.Υ.,
 • την ενθάρρυνση της διακίνησης ιδεών και την εισαγωγή καινοτομίας μέσα από ένα οργανωμένο πλαίσιο αξιολόγησης και εφαρμογής,
 • τη συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διοικητή, τον Αναπληρωτή Διοικητή και τους Διευθυντές των άλλων υπηρεσιών, στα πλαίσια της αντιπροσώπευσης στα ανώτερα όργανα διοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την επίτευξη των στόχων της Διοίκησης και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υγειονομικής μονάδας,
 • την υλοποίηση των στόχων της διοίκησης σε ότι αφορά την Νοσηλευτική Διεύθυνση.

Επίσης, στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας συγκαταλέγονται:

 • η θέσπιση νοσηλευτικών και μαιευτικών πρωτοκόλλων,
 • η θέσπιση δεικτών αποτελεσματικότητας,
 • ο επιμερισμός και η εξειδίκευση της στοχοθεσίας του οργανισμού,
 • η επαρκής ποιοτική και ποσοτική στελέχωση των τμημάτων,
 • η αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
 • η αξιολόγηση του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού
 • η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και αντιμετώπιση απρόσμενων συμβάντων,
 • η εξασφάλιση ευκαιριών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού,
 • η παροχή υπηρεσιών με κοινωνικό χαρακτήρα και με επίκεντρο τους λήπτες υπηρεσιών υγείας και τις οικογένειές τους,
 • η διευκόλυνση και ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ρυθμίζει:

 • τη διεξαγωγή κλινικής άσκησης και πρακτικής άσκησης στα νοσηλευτικά και μαιευτικά τμήματα και στην Αίθουσα Τοκετών φοιτητών ΠΕ και ΤΕΙ της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής ειδικότητας,
 • τη διεξαγωγή κλινικής άσκησης και πρακτικής άσκησης φοιτητών Μαιευτικής ιδιωτικών κολλεγίων,
 • τη διεξαγωγή κλινικής άσκησης και πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ στις ειδικότητες Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής και Βοηθός Νοσηλευτικής (Γενικής, Ογκολογικής, Χειρουργικής)

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην εκπαιδευτική δραστηριότητα της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» αποτελεί η εκπαίδευση πτυχιούχων Μαιών/Μαιευτών δημοσίων υπαλλήλων στην Προετοιμασία για τον τοκετό, το θηλασμό και τη γονεϊκότητα. Η εκπαίδευση γίνεται στο Τμήμα Ψυχοπροφυλακτικής του Νοσοκομείου, μετά από αίτηση της/του ενδιαφερόμενης/νου.

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, από το 2013 υποστηρίζει τις ενέργειες της Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού του Νοσοκομείου για προώθηση του μητρικού θηλασμού με εισαγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών στην Αίθουσα Τοκετών, στο Χειρουργείο και στα Μαιευτικά Τμήματα που θα αυξήσουν τα ποσοστά αποκλειστικού μητρικού θηλασμού των νεογέννητων. Στόχος είναι η πιστοποίηση του Νοσοκομείου ως «Φιλικό προς τα βρέφη», μία πιστοποίηση που χορηγείται από την UNICEF, με τελικό σκοπό την παροχή βέλτιστης μαιευτικής φροντίδας στις μητέρες και τα νεογνά τους.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο 1ος Νοσηλευτικός Τομέας (Παθολογικός) περιλαμβάνει:

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Προϊστάμενος: Χριστοδούλου Κωνσταντίνος (Νοσηλευτής ΤΕ)
Μ.Α.Φ. & Μ.Σ.Ε. Προϊσταμένη: Σάκουλα Ζωή (Νοσηλεύτρια ΤΕ)
Πτέρυγα Δ΄& Ε΄ 3ου Προϊσταμένη: Παπακώστα Μαρία (Νοσηλεύτρια ΤΕ)
Πτέρυγα Νικολαΐδη Προϊσταμένη: Καπίρη Ιωάννα (Νοσηλεύτρια ΤΕ)
Πτέρυγα Δ΄& Ε΄ 4ου Προϊσταμένη: Ζαφειράτου Ζηνοβία (Νοσηλεύτρια ΤΕ)
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού & Γαστρεντερολογικό Τμήμα Προϊσταμένη: Παναγιώτου Μαρία (Νοσηλεύτρια ΤΕ)
Αιμοδυναμική Μονάδα Προϊσταμένη: Μητροπούλου Παναγιώτα (Νοσηλεύτρια ΤΕ)

Ο 2ος Νοσηλευτικός Τομέας (Χειρουργικός) περιλαμβάνει:

Αίθουσα Τοκετών & Παραλαβή Επιτόκων Προϊσταμένη: Πανανή Περμανθία (Μαία ΤΕ)
Χειρουργείο και Κεντρική Αποστείρωση Προϊσταμένη: Ντίνα Ροδόπη (Μαία ΤΕ)
Αναισθησιολογικό Προϊσταμένη: Λίτσα Ευγενία (Μαία ΤΕ)
Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία Προϊσταμένη: Σκορδάκη Τασία (Μαία ΤΕ)
Εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία Προϊσταμένη: Κουρέλη Ευαγγελία (Μαία ΤΕ)
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Λαμψάκου & Ψυχοπροφυλακτική Προϊσταμένη: Στάμου Ασημούλα (Μαία ΤΕ)
Νεογνολογικό Τμήμα και ΜΕΝΝ Προϊσταμένη: Κοβλατζή Αρετή (Μαία ΤΕ)
Διατομεακό Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας (Γυναικολογικό) Προϊσταμένη: Μαντά Κωνσταντίνα (Μαία ΤΕ)

Ο 3ος Νοσηλευτικός Τομέας (Χειρουργικός) περιλαμβάνει:

Γυναικολογική Πτέρυγα ΚΩΣΤΗ Προϊσταμένη: Καρακατσάνη Τριανταφυλλιά (Μαία ΤΕ)
Μαιευτική Πτέρυγα ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΚΟΝΣΟΛΑ Προϊσταμένη: Αποστολοπουλου Παναγιώτα (Μαία ΤΕ)
Γυναικολογική Πτέρυγα ΛΟΥΡΟΥ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ Προϊσταμένη: Παπαδάκη Γαρυφαλλιά (Μαία ΤΕ)
Μαιευτική Πτέρυγα ΠΕΤΣΑΛΗ Προϊσταμένη: Κηρομύτη Βασιλική (Μαία ΤΕ)
Πτέρυγα Μαστού ΚΑΣΚΑΡΕΛΗ Προϊσταμένη: Λογοθέτη Μάρθα (Μαία ΤΕ)
Γυναικολογική Ογκολογική Πτέρυγα ΛΟΥΡΟΥ Προϊσταμένη: Μαυράκη Ιωάννα (Μαία ΤΕ)
Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας Προϊσταμένη: Κομμάτα Κωνσταντίνα (Μαία ΤΕ)
Γυναικολογική (5Β) & Μαιευτική (5Δ) Πτέρυγα Προϊσταμένη: Στοΐτση Ελένη

Ο 4ος Νοσηλευτικός Τομέας (Εργαστηριακός) περιλαμβάνει:

Αιμοδοσία Προϊσταμένη: Κουλοβασίλη Σπυρούλα (Νοσηλεύτρια ΤΕ)
Ογκολογικό Τμήμα (Χημειοθεραπείες) & Βραχεία Νοσηλεία Προϊσταμένη: Γκοβίνα Βασιλική (Νοσηλεύτρια ΤΕ)
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και ΤΕΠ Παθολογικού Προϊσταμένη: Βατζέλη Κυριακή (Νοσηλεύτρια ΤΕ)
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Υπεύθυνη Τομεάρχης: Κουλοβασίλη Σπυρούλα (Νοσηλεύτρια ΤΕ)
Α & Β Ακτινοθεραπευτικό Υπεύθυνη Τομεάρχης: Κουλοβασίλη Σπυρούλα (Νοσηλεύτρια ΤΕ)
Πυρηνική Ιατρική Υπεύθυνη Τομεάρχης: Κουλοβασίλη Σπυρούλα (Νοσηλεύτρια ΤΕ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:

Πιτσούνη Αναστασία (Μαία ΤΕ)
Τηλ.: 213 216 2125
email: nosileftikiyp@hosp-alexandra.gr

Τομεάρχεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:

1ος ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος  (Νοσηλευτής ΤΕ)
Τηλ.: 213 216 2056
email: tomeas.ther@hosp-alexandra.gr
2ος & 3ος ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ
Αραβανή Αναστασία (Μαία ΤΕ)
Τηλ.: 213 216 2885
4ος ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
Κουλοβασίλη Σπυρούλα (Νοσηλεύτρια ΤΕ)
Τηλ.: 213 216 2038

Γραμματεία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:

Καραπούλιου Νικολέττα (Μαία ΤΕ, MSc στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας)
Παπαπαναγιώτου Ελενίτσα (Μαία ΤΕ, MSc στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας)
Τηλ: 213 216 2199
email: grammateia.nosyp@hosp-alexandra.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
07:00 – 15:00 το 213 2162199
15:00 – 07:00 το 213 216 2518