ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραφείο Κίνησης: 2132162208
Λογιστήριο Ασθενών: 2132162177
Υπεύθυνη Λίστας Χειρουργείου: 2132162178
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων: 2132162606
Ληξιαρχείο Γεννήσεων: 2132162133
Πιστοποιητικά θανάτου/παραλαβή σωρού: 2132162649

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΘΕΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΗ
ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ/ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΗ

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και να φέρουν Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα ή το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας προκειμένου για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

Οι άμεσα ασφαλισμένοι σε στρατιωτικά ταμεία πρέπει να φέρουν έγκριση από τον ασφαλιστικό τους φορέα (εκτός των μαιευτικών περιστατικών που δεν απαιτείται έγκριση).

Οι ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ και στην ΕΥΔΑΠ πρέπει να φέρουν την σχετική έγκριση/βεβαίωση του ταμείου τους.

Οι ασφαλισμένοι στο ΤΥΠΕΤ θα πρέπει να συμπληρώνουν στο Λογιστήριο Ασθενών ειδικό έντυπο εισιτηρίου.

Οι ασθενείς που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑΑ) και είναι σε ισχύ θα πρέπει να προσκομίζουν σε φωτοτυπία την κάρτα.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο: 2132162177 & 2132162208.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΗ

Τα διοικητικά εξιτήρια των ασθενών και η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων που αφορούν σε βελτιώσεις θέσεων νοσηλείας ή σε ασθενείς που δεν
καλύπτονται από το Ν.4368/2016 πραγματοποιούνται από το Λογιστήριο ασθενών μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι τις 13:00, καθώς για όλους τους ασθενείς εκδίδεται ιατρικό εξιτήριο με το οποίο επιβεβαιώνεται η έξοδός τους από το Νοσοκομείο.

Οι ασφαλισμένοι σε στρατιωτικά ταμεία πρέπει να φέρουν μαζί τους τα βιβλιάρια ασφάλισής τους όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία της νοσηλείας από το Λογιστήριο Ασθενών και το θεράποντα ιατρό προκειμένου για την θεώρησή τους από το Ταμείο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο: 2132162177 & 2132162208.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η Λίστα Χειρουργείου καθιερώθηκε με το αρ. 58 του Ν. 4368/2016, για τη διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και του Ν.Δ. 2592/1953 (Α’ 254), στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Τμήματα.

Η λίστα χειρουργείου, είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων. Για την κατάρτισή της λαμβάνεται υπόψη α) η αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου και της δυνατότητας χρόνου αναμονής, από ειδικευμένους ιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Πρωινών – Απογευματινών) και β) η ημερομηνία εξέτασης της ασθενούς.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων ανάλογα με την εκτίμηση της σοβαρότητας των περιστατικών και τη
δυνατότητα χρόνου αναμονής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής
μέχρι την πραγματοποίηση της
επέμβασης
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη
& η καθυστέρηση επηρεάζει το
αποτέλεσμα
Μέχρι 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη
εξέλιξη & η καθυστέρηση μπορεί να
επηρεάσει το αποτέλεσμα
3 – 6 εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή
δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη
7 – 12 εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα
ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη
12 – 24 εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή
δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη
24 εβδομάδες & πάνω

Προκειμένου για την ένταξη στη λίστα χειρουργείου ο εξετάζων ιατρός συμπληρώνει το σχετικό ιατρικό σημείωμα, το οποίο οφείλει η ασθενής να προσκομίσει
στην υπεύθυνη της Λίστας Χειρουργείου ώστε να παραλάβει το μοναδικό αριθμό ένταξής στη λίστα χειρουργείου.

Η ασθενής μπορεί να παρακολουθεί με το μοναδικό της αριθμό ένταξης της στην λίστα χειρουργείου την πορεία του χειρουργείου της μέσω του διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο: 2132162178

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ/ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για την εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων ή επισκέψεων στα τακτικά πρωινά ιατρεία θα πρέπει να έχει προηγηθεί ραντεβού είτε μέσω του 1535 είτε απευθείας στα αρμόδια Τμήματα που δεν εντάσσονται στο 1535.

Για την εκτέλεση ιατρικών πράξεων είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικού ηλεκτρονικού παραπεμπτικού είτε ο αριθμός παραπεμπτικού άϋλης συνταγογράφησης , τα οποία να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο: 2132162606 & 2132162428

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης: Συνοπτικός οδηγός

Digital BirthRegistration Process: Brief guide

Το ληξιαρχείο του Νοσοκομείου βρίσκεται στον 1ο όροφο του κεντρικού κτιρίου και διεκπεραιώνει την υποβολή των δηλώσεων γεννήσεων καθώς και την συγκέντρωση σχετικών δικαιολογητικών

Παρακάτω παρατίθενται τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα προκειμένου για τη δήλωση της γέννησης του νεογνού. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να προσκομίζονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του τοκετού στο ληξιαρχείο του Νοσοκομείου σε απλές φωτοτυπίες.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΓΓΑΜΟΙ

  1. Φωτοτυπία Ταυτοτήτων και των δύο γονέων
  2. IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού της μητέρας στον οποίο να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΓΑΜΕΣ

  1. Φωτοτυπία Ταυτότητας
  2. IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού της μητέρας στον οποίο να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ

  1. Φωτοτυπία Διαβατηρίων
  2. IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού της μητέρας στον οποίο να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.*

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΑΓΑΜΕΣ

  1. Φωτοτυπία Διαβατηρίου
  2. IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού της μητέρας στον οποίο να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.*

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο: 2132162133