Το Τμήμα Πληροφορικής-Οργάνωσης έχει την ευθύνη για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών, την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και Πληροφοριακών συστημάτων βάση του σχεδιασμού και των στόχων της Διοίκησης και των ειδικότερων λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου.

Φροντίζει την βιωσιμότητα των υπαρχόντων συστημάτων και εφαρμογών, επιμελείται της δικτυακής υποδομής και φροντίζει για τις αναβαθμίσεις όπου είναι απαραίτητο βάση της εξέλιξης της τεχνολογίας και των αναγκών του Νοσοκομείου. Τηρεί μηχανογραφικά στατιστικά στοιχεία, διαχειρίζεται τις βάσεις δεδομένων, ενημερώνει και εκπαιδεύει τους χρήστες των εφαρμογών, παρέχει τεχνική υποστήριξη και συντηρεί τον πληροφοριακό εξοπλισμό του Νοσοκομείου.

Το Τμήμα Πληροφορικής-Οργάνωσης παρέχει τις υπηρεσίες του σε περίπου 350 σταθμούς εργασίας και υποστηρίζει παραγωγικά το Διοικητικό Πληροφοριακό Σύστημα, τα Εργαστηριακά Πληροφοριακά Συστήματα και το Σύστημα Διαχείρισης Ασθενών.

Το Τμήμα στελεχώνεται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

Σωτήριος Θεοχαρόπουλος, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Προϊστάμενος Τμήματος)
Αναστασία-Βασιλική Ευαγγελάτου, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα: 213-2162616
Φαξ: 213-2162898 (συμπεριλάβετε τον παραλήπτη)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tpo@hosp-alexandra.gr