Η Διοίκηση του Νοσοκομείου αναγνωρίζει την ανεκτίμητη αξία και κρίσιμη σημασία των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε Τμήματος / Μονάδας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια, ώστε το Νοσοκομείο να ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες τους.

Το προσωπικό του κάθε Τμήματος/ Μονάδας και του Νοσοκομείου, οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την υλοποίηση των Πολιτικών Ποιότητας, βάσει των διαθέσιμων πόρων και υποδομής που του παρέχονται από την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Πολιτική Ποιότητας του Κέντρου Μαστού – Πτέρυγα Κασκαρέλη, του Τμήματος Γενετικής, της Αιμοδυναμικής Μονάδας και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών: δείτε το έγγραφο και το πιστοποιητικό (ελληνικά, αγγλικά)

Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας των Παρεχόμενων Τροφίμων: δείτε το έγγραφο και το πιστοποιητικό (ελληνικά, αγγλικά)