Το Αυτοτελές Γραφείο Ποιότητας ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2018.

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Ποιότητας όπως απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

 • Προώθηση και παρακολούθηση Πολιτικής Ποιότητας, όπως έχει καθορισθεί από τη Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα Ολοκληρωμένο σύστημα Ποιότητας (διαδικασίες, δείκτες)
 • Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό
 • Ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου
 • Πραγματοποίηση έρευνας εκπαιδευτικών αναγκών προσωπικού
 • Κατάρτιση και υλοποίηση σε ετήσια βάση προγράμματος ερευνητικών πρωτοκόλλων
 • Ευθύνη αξιολόγησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης (επιχορηγούμενων ή μη) του νοσοκομείου
 • Ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με ΙΥ του αρχείου εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων
 • Διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση τύπου εγγράφων – τυποποίηση
 • Διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων για καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας
 • Εκπόνηση πολιτικής και τήρηση κανόνων που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων σε συνεργασία με Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία
 • Έλεγχος για απόβλητα και απορρίμματα
 • Εισήγηση μέτρων για βελτίωση χώρων εργασίας
 • Πρόληψη και ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών
 • Ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών
 • Διαδικασίες (χαρτογράφηση, διαρκής βελτίωση)
 • Δείκτες αποτελεσματικότητας (σχεδιασμός, παρακολούθηση)
 • Προτάσεις για
  • Εργαλεία διαχείρισης (νέα, υπάρχοντα)
  • Υπηρεσίες εξυπηρέτησης (νέες, υπάρχουσες)
 • Διαρκής αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών (ερωτηματολόγια ικανοποίησης ασθενών)
 • Συνεργασία με τμήματα και γραφείο υποδοχής ασθενών για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο
 • Πιστοποίηση

Είναι σαφές ότι οι παραπάνω αρμοδιότητες περιλαμβάνουν το τρίπτυχο ποιότητα, εκπαίδευση, έρευνα. Το έργο που επιτελέστηκε από το Γραφείο το 2018 σε καθένα από τους τρεις άξονες παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Ι) Ποιότητα

 • Η πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 τμημάτων του Νοσοκομείου αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Επελέγησαν τρία διαφορετικά, ετερόκλητα τμήματα, η Πτέρυγα Μαστού με το Εξωτερικό Ιατρείο Μαστού, η Αιμοδυναμική Μονάδα και το Εργαστήριο Γενετικής. Ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εντός του 2ου εξαμήνου του 2019 αναμένεται η ολοκλήρωση της πιστοποίησής τους.
 • Η σύνταξη ετήσιου απολογισμού του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αποτίμηση του έργου του νοσοκομείου. Για τη σύνταξή του χρησιμοποιούνται στοιχεία νοσηλευτικής κίνησης και δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

ΙΙ) Εκπαίδευση

 • Διοργάνωση 4 Σεμιναρίων Βασικής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης για όλες τις ειδικότητες, σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Συνολικά πιστοποιήθηκαν 70 εργαζόμενοι του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα».
 • Οργάνωση παρακολούθησης Ημερίδας με το επίκαιρο θέμα της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε συνεργασία με το Τμήμα Ποιότητας του Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός». Συνολικά παρακολούθησαν την Ημερίδα 20 υπάλληλοι και των τριών Διευθύνσεων.
 • Πραγματοποίηση μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων με θέματα την υγιεινή των χεριών και τον αντιγριπικό εμβολιασμό.
 • Διεξαγωγή δύο εκπαιδευτικών φροντιστηρίων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και θέματα: «Διαχείριση μικροβιαιμιών σχετιζόμενων με κεντρικούς φλεβικούς και αρτηριακούς καθετήρες» 30/10/2018 και «κλίμακες score βαρύτητας ασθενούς στη ΜΕΘ» 27/11/2018.
 • Οργάνωση και πραγματοποίηση δύο εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών ΕΠΑΛ στο Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα». Οι μαθητές ξεναγήθηκαν σε χώρους του νοσοκομείου και παρακολούθησαν σύντομη παρουσίαση με θέμα την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.
 • Κοινοποίηση ανακοινώσεων για επερχόμενα Συνέδρια, Ημερίδες και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις κατά περίπτωση στο ενδιαφερόμενο κοινό – στόχο.
 • Οργανωτική και διοικητική υποστήριξη Γιορτής Θηλασμού με θέμα «ο θηλασμός στο σταυροδρόμι του μέλλοντος» που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» στις 18 Ιουνίου 2018 στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου.

ΙΙΙ) Έρευνα

Το Γραφείο Ποιότητας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των ερευνητικών αιτημάτων που υποβάλλονται για διεξαγωγή μελέτης στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ή από ανεξάρτητους ερευνητές. Πραγματοποιεί έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και επικοινωνία με τους ερευνητές για τυχόν συμπληρωματική κατάθεση εγγράφων, λαμβάνει τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από τους εμπλεκόμενους κατά περίπτωση Διευθυντές και υποβάλει το φάκελο στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα». Τέλος κοινοποιεί στους υποψήφιους ερευνητές την απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου και όπου απαιτείται διεκπεραιώνει τον προγραμματισμό της έρευνας. Συνολικά χειρίστηκε 21 αιτήματα το 2018.

Προκειμένου να μετρηθεί η ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» αναπτύχθηκαν δύο ερωτηματολόγια ικανοποίησης νοσηλευόμενων και εξωτερικών ασθενών με βάση την προτυποποιημένη μορφή του Υπουργείου Υγείας. Τα ερωτηματολόγια έχουν διανεμηθεί και αναμένεται η επεξεργασία τους με τη συλλογή ενός αξιόπιστου δείγματος.

Ώρες λειτουργίας

7.00-15.00 τις εργάσιμες ημέρες

Επικοινωνία

Τηλ: 213 216 2653
e-mail: grafeio.poiotitas@hosp-alexandra.gr