Στο νοσοκομείο λειτουργούν δύο χειρουργικές αίθουσες με 6 ανεπτυγμένα χειρουργικά τραπέζια.

Υπεύθυνος:
Τηλ.
Προϊσταμένη: Ν. Ροδόπη
Τηλ. 213 216 2216