Το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής, το Αυτοτελές Γραφείο Ποιότητας και το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών
Υγείας του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» υπάγονται απευθείας στη Διοίκηση του νοσοκομείου.