Υπεύθυνος:
Π. Δρακάκης, Αναπλ. Καθηγητής

Ιατρός:
A. Ντόμαλη, Επίκ. Καθηγήτρια

Το ιατρείο των Επανειλημμένων Αποβολών βρίσκεται στο παράρτημα της οδού Λαμψάκου 6 και λειτουργεί καθημερινά. Αντιμετωπίζει περιπτώσεις ζευγαριών με αποβολές αλλά και περιπτώσεις ζευγαριών με επανειλημμένες αποτυχίες στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση με καλά έμβρυα. Είναι σε στενή συνεργασία με τη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και το Τμήμα Στειρότητος της Κλινικής, ως προς το κλινικό και ερευνητικό μέρος και με τα εργαστήρια Ανοσοβιολογίας και Αιματολογίας του Νοσοκομείου, ως προς το εργαστηριακό μέρος. Συνεργάζεται επίσης με το Αιματολογικό Εργαστήριο του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.

Σκοπός του Ιατρείου είναι η κατά το δυνατόν διεξοδικότερη διερεύνηση των αιτίων υπογονιμότητας των ζευγαριών που προσέρχονται και η προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Λόγω της εξειδίκευσης στον τομέα αυτό, προσέρχονται ασθενείς από όλη την Ελλάδα.