Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) τομείς, 1ο, 2ο, 3ο και 4ο, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο υποδιευθύνσεων (ΦΕΚ 430/7-4-2006) που ο καθένας διαρθρώνεται σε τμήματα ως ακολούθως:

  • Ο 1ος Τομέας σε επτά (7) τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, εκτός του Νεογνολογικού τμήματος
  • Ο 2ος Τομέας σε οκτώ (8) τμήματα ο καθένας, που καλύπτουν τον Χειρουργικό τομέα, τις αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, το Νεογνολογικό τμήμα του παθολογικού τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, παραλαβή επιτόκων, ΤΕΠ, εξωτερικά ιατρεία, διατομεακό τμήμα ημερήσιας νοσηλείας, αναισθησιολογικό τμήμα του χειρουργικού τομέα
  • Ο 3ος Τομέας διαρθρώνεται σε οκτώ (8) που καλύπτουν τα τμήματα του Χειρουργικού τομέα εκτός αναισθησιολογικού τμήματος
  • Ο 4ος Τομέας σε έξι (6) τμήματα που καλύπτουν τα εξωτερικά ιατρεία, τα διατομεακά τμήματα (ημερήσια νοσηλείας και επειγόντων περιστατικών) και τον Εργαστηριακό τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Αναστασία Τσολάκη
Τηλ. Επικοινωνίας: 2103381125