Το εκπαιδευτικό έργο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» συνίσταται:

 • στην υποστήριξη της εκπαίδευσης των υπαλλήλων του νοσοκομείου σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, το Επιστημονικό Συμβούλιο κλπ
 • στην πληροφόρηση του στελεχιακού δυναμικού της για σεμινάρια, συνέδρια, μετεκπαιδευτικά μαθήματα (εκτός Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»)
 • στη διοργάνωση μαθημάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων που καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες του στελεχιακού δυναμικού
 • στο σχεδιασμό προγράμματος κλινικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (προγράμματα εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ, κλπ)
 • Στην υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Σπουδαστών (Τ.Ε.Ι. Μαιευτικής, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, κ.λ.π.): Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης πραγματοποιούνται:
  • Εκπόνηση προγράμματος πρακτικής άσκησης των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν την άσκησή τους στο Νοσοκομείο
  • Τήρηση παρουσιολογίου
  • Χορήγηση Βεβαιώσεων Εκπόνησης της πρακτικής άσκησης
  • Τήρηση αρχείου
 • Στην οργάνωση προγράμματος Εξειδίκευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Πτυχιούχων Μαιών/Μαιευτών δημοσίων υπαλλήλων στο αντικείμενο της Ψυχοπροφυλακτικής: Στο πλαίσιο της εν λόγω Θεματικής Ενότητας πραγματοποιούνται:
  • Χορήγηση Βεβαιώσεων Παρακολούθησης
  • Τήρηση αρχείου εκπαιδευομένων
 • Στην οργάνωση προγράμματος Εξειδίκευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Πτυχιούχων Μαιών/Μαιευτών δημοσίων υπαλλήλων στο αντικείμενο του Οικογενειακού Προγραμματισμού: Στο πλαίσιο της εν λόγω Θεματικής Ενότητας πραγματοποιούνται:
  • Χορήγηση Βεβαιώσεων Παρακολούθησης
  • Τήρηση αρχείου εκπαιδευομένων