Προμήθειες

//Προμήθειες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 79α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για τις επισκευαστικές εργασίες στο Λεβητοστάσιο Β΄ Υπογείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 26/04/2021 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 24.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ποσοτήτων film για τις ετήσιες ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 26/04/2021 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 22.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αντιμικροβιακών φίλτρων κυκλωμάτων αναισθησίας και προεκτάσεων με lower lock

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 20/04/2021 14:00 [...]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 9.21 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» [ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 106903]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 05/04/2021 12:00 [...]

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 20.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 22/03/2021 14:00 [...]