Προμήθειες

//Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 59.20 για την προμήθεια δύο (2) αδειών Windows Server 2019 DataCenter Lenovo ROK

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29/01/2021 14.00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 99.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.A.«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη  28/1/2021 14.00 μ.μ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 1/2/2021 14:00 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 97.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23/12/2020 14.00 μ.μ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 40.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 28/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 24.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 28/12/2020 14:00 [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 18.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (4) ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 28/12/2020 14:00 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 77.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ(ΦΟΥΣΚΑ, ΑΓΩΓΟΙ, ΜΟΤΕΡ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23/12/2020 14.00 μ.μ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 75B/20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 28/12/2020 14:00 [...]