ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 54.24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 250 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 23/07/2024 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 58.24 (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΥ MODEL HD-11, S/N US20732534, ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS ΜΕ ΑΜ 1735, ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΤΟΥ TΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεση προσφορών έως την Πέμπτη 18-07-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 52.24 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILM ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ AGFA ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56.24 σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης παρoχής υπηρεσιών ελέγχου και παρακολούθησης της βάσης δεδομένων (Database) του ΟΠΣΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 53.24 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43.24 σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υποστήριξη της υλοποίησης της Ενταγμένης Πράξης ΕΣΠΑ για την Ενεργειακή Αναβάθμιση για διάστημα έξι μηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51.24 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΟΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΥ AFFINITI 70G ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS, ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΜΕΝΝ) ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50.24 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΙΚΟΣΙ (20) ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ GE, ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ SLE ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟ) ΤΗΣ ΜΕΝΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβούλευση με Αριθ. 2024DIAB27756 (Πρόσκληση 2765/02-02-2024): Προμήθεια υλικών στεφανιογραφίας και αγγειοπλαστικής (ενδοστεφανιαίες προθέσεις (Stents) και μπαλόνια αγγειοπλαστικής, σύρματα μικροκαθετήρες, υλικά ενδαγγειακής απεικόνισης, εκτίμησης φυσιολογίας, αντιμετώπισης ασβεστωμένων βλαβών και ολικών αποφράξεων), για τις ετήσιες ανάγκες του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Νοσοκομείου

Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ.2024DIAB27756 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55.24 σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης υπηρεσιών διενέργειας χρηματαποστολών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Go to Top