1ος Αναισθησιολόγος του Τμήματος και 1ος διευθυντής του.