Δραστηριοποιήθηκε επιπλέον στο αντικείμενο του χρόνιου και οξύ Πόνου.