Θέση: Διευθύντρια.

Διορισμός ΕΣΥ: 21/11/1988

Στο Νοσοκομείο από: Στο Νοσοκομείο από: 21/11/1988

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 21/09/1988