Θέση: Επιμελήτρια Α’.

Διορισμός ΕΣΥ: 19/62017

Στο Νοσοκομείο από: 19/6/2017

Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας: 21/11/2008