Προκηρύξεις

/Προκηρύξεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 80.19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5043181) ΤΟΥ Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 50.19 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» : [ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 10/12/2019]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ