Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ.2024DIAB27669 (Πρόσκληση 995/24) ενσωματώνονται στην με Αριθμ. Συν. 10η/06-03-2024 (Θέμα 71ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 9ΚΘΗ46904Ε-Φ7Ω