Διαβούλευση με Αριθ. 2024DIAB27669 (Πρόσκληση 995/24): Προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό, για τις ετήσιες ανάγκες του Αιματολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου

Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ.2024DIAB27669 [...]

Διαβούλευση με Αριθ. 23DIAB000026588: Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διανομής γευμάτων

Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ. [...]

Διαβούλευση με Αριθ. 23DIAB000026679 (Πρόσκληση 11960/23): Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης όλων των χώρων του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ. [...]

Διαβούλευση με Αριθ. 2023DIAB27198 (Πρόσκληση 19402.23): Αντιδραστήρια (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Ενδοκρινολογικού Τμήματος

Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ. [...]

Go to Top