Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με
Αριθ.2024DIAB27756 (Πρόσκληση 2765/02-02-2024) ενσωματώνονται στην με Αριθμ. Συν. 14η/25-04-2024 (Θέμα 105ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:ΨΣΞΧ46904Ε-Λ53 και ΑΔΑΜ:24REQ014850093