Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί2019-09-23T16:04:40+02:00
106, 2021

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 37.21 για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό» για τις ετήσιες ανάγκες του Μικροβιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου» (Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 133344)

1 Ιουνίου, 2021|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 02/07/2021 12:00 μ.μ. [...]

1405, 2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 29.21 για την ανάδειξη αναδόχου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) (με την μέθοδο της αποτέφρωσης και της αποστείρωσης) (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 131976)

14 Μαΐου, 2021|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 14/06/2021 12:00 μ.μ.

1803, 2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 9.21 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» [ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 106903]

18 Μαρτίου, 2021|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 05/04/2021 12:00 [...]

1902, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5.21 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ για την προμήθεια διαφόρων σετ πλασμαφαίρεσης – αιμοπεταλιαφαίρεσης – λιπαφαίρεσης κ.λ.π. για ετήσιες ανάγκες (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 105681)

19 Φεβρουαρίου, 2021|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : Δευτέρα 22/03/2021 12:00 [...]

2501, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1.21 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ετήσιες ανάγκες του Βιοχημικού Τμήματος του Νοσοκομείου (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 102417)

25 Ιανουαρίου, 2021|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : Τρίτη [...]

1402, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 83α.19 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ “ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 150m2, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ”

14 Φεβρουαρίου, 2020|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24-02-2020

1212, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 80.19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5043181) ΤΟΥ Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

12 Δεκεμβρίου, 2019|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών

2110, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 77.19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SPECT ΔΙΚΕΦΑΛΗ Γ’ CAMERA ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 80562: [ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 02/12/2019]

21 Οκτωβρίου, 2019|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2110, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 81.19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΥ COMPARATIVE GENOMIC HYBRIDIZATION CGH ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΕΝΩΜΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 80919: [ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 20/11/2019]

21 Οκτωβρίου, 2019|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Go to Top