ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38.23 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συστημικό Αριθμ. ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 187732 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34.23 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συστημικό Αριθμ. ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 177886 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 36.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30/03/2023 ώρα 12.00 μεσημβρινή ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 22.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 20/03/2023 και ώρα [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 12.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕΤ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΦΑΙΡΕΣΗΣ – ΛΙΠΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 21/03/2023 και ώρα [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 16.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 21/02/2023 και ώρα [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 17/02/2023 και ώρα [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 7.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 181950 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 6.23 για την προμήθεια ιατρικής γάζας, λευκοπλάστη και επιδέσμων, για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  07/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ /ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: Τρίτη 08/11/2022 Ημερομηνία [...]

Go to Top