ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

[ΕΣΗΔΗΣ : 350340]

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Τρίτη 04-06-2024 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης  του διαγωνισμού : Πέμπτη 06/06/2024 και ώρα 10:00

Ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού : 16-05-2024