Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ. 23DIAB000026679 (Πρόσκληση 11960/23) ενσωματώνονται στην με Αριθμ. Συν. 24η/14-12-2023 (Θέμα 4ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΨΠ3Λ46904Ε-Π9Ε