Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ. 2023DIAB27198 (Πρόσκληση 19402.23) ενσωματώνονται στην με Αριθμ. Συν. 23η/08-12-2023 (Θέμα 130) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:  ΨΚΚΝ46904Ε-207