ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19402.23 ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια αντιδραστηρίων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top