ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (antivirus) ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 13.04.2022 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12.22 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗΝ Μ.Α.Φ. ΣΤΟΝ Γ’ ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ WC ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΛΠ. ΣΤΗΝ ΠΤΕΡΥΓΑ Β ΤΟΥ Δ’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Γ’ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα  28/03/2022 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 08.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ (3) ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 22/03/2022 [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.22 ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 156429 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 24/02/2022 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 06.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 21/02/2022 [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ (11.000 TEST) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 155152 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 91.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 22/02/2022 [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 88.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 21/02/2022 [...]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 76.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Γ- CAMERA MIRAGE DS7 SHOPHA MEDICAL ΚΑΙ 2) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Γ – CAMERA MIRAGE DS7/AP ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ SEGAMI ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ [ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:145243]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 31/01/2022 12:00 μ.μ.

Go to Top