Προμήθειες

//Προμήθειες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 50.19 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» : [ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 10/12/2019]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ