Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών χρήσης – συντήρησης – υποστήριξης της υπηρεσίας Social Welfare Office της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε cloud, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.720,00€ + Φ.Π.Α. 24% με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (ή ποσό 3.440,00€ + Φ.Π.Α. 24% για 2 έτη).

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.