ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έναρξη υποβολής προσφορών: Πέμπτη 25/04/2024

Λήξη υποβολής προσφορών : Παρασκευή 10/05/2024 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 13/05/2024 και ώρα 10:00