ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ /ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: Τρίτη 08/11/2022
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ : Τρίτη 08/11/2022
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 25/11/2022 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή)
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Τετάρτη 30/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ