ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12.00