ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 21/02/2023 και ώρα 12.00 μεσημβρινή.