ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5.21 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ για την προμήθεια διαφόρων σετ πλασμαφαίρεσης – αιμοπεταλιαφαίρεσης – λιπαφαίρεσης κ.λ.π. για ετήσιες ανάγκες (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 105681)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : Δευτέρα 22/03/2021 12:00 μ.μ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top