ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 12.21 για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης για τις ετήσιες ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 12.21 για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης για τις ετήσιες ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 12.21 για την προμήθεια φίλτρων αιμοκάθαρσης για τις ετήσιες ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 26/02/2021 14:00 μ.μ.