ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΥΝΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

////ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΥΝΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΥΝΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 16/03/2021 14:00 μ.μ.