ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 142702

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 10/12/2021 και ώρα 12.00

Σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ. 301/15-12-2021 [ΑΔΑ: 6ΕΧΟ4690ΩΜ-ΔΒΜ] Απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΈΛΟΥ – ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Διαγωνισμού με Αριθμ συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 142702 , για την Πέμπτη 23-12-2021 και ώρα 10.00 π.μ, λόγω διακοπής των υπηρεσιών του υποσυστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.