ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 197501

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 12.00 μεσημβρινή.

******

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 και ώρα 12.00 μεσημβρινή.