ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συστημικός Αριθμ. ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 188778.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 09/05/2023 και ώρα 12.00 μεσημβρινή.