Πλήρης ανακοίνωση, Αφίσα

Η Πράξη «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»» άπτεται της υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο κεντρικό κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα».

Με την υλοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί σημαντική ετήσια μείωση του ενεργειακού κόστους του Νοσοκομείου, ενώ παράλληλα θα αναβαθμιστεί η υφιστάμενη κατάταξη του κτηρίου κατά τουλάχιστον δύο ενεργειακές κατηγορίες.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά:

  • Στον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος του κτηρίου και του Νοσοκομείου συνολικά
  • Στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτηρίου
  • Στη μείωση βλαβών και την αυξημένη αξιοπιστία βασικών Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου
  • Στην περαιτέρω συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος