Πλήρης ανακοίνωση, Αφίσα

Η Πράξη «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. “Αλεξάνδρα”», η οποία έχει ενταχθεί και υλοποιείται από το Νοσοκομείο μας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του κάτωθι εξοπλισμού:

  • Ενός (1) υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσεως, τροχήλατου
  • Μίας (1) διαθερμίας χειρουργικής με Argon
  • Δύο (2) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με οθόνη 12΄΄, 6 καναλιών τουλάχιστον
  • Του κύριου και λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού μονάδας ημι-κεντρικής αποστείρωσης.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα συμβάλει θετικά στους στόχους του Π.Ε.Π. «ATTIKH 2014 – 2020», σε ότι αφορά στην συμπλήρωση και βελτίωση των Υποδομών Υγείας για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους της Περιφέρειας Αττικής και την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.