ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :Δευτέρα 10/07/2023 και ώρα 12.00 μεσημβρινή