ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ [ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ – ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΑ- ΙΣΟΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ]

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ IN VIVO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΑ IN VITRO ΕΝΙΑΙΟΣ 2016