ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  Τρίτη 28/03/2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  Δευτέρα 10/04/2023 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:   Τρίτη 11/04/2023 και ώρα 10:00