ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 31/08/2020 14.00 μ.μ.