ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 77α.20 για την την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό στο σύστημα αεραγωγών του μαγειρείου (φούσκα, αγωγοί μοτέρ)

////ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 77α.20 για την την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό στο σύστημα αεραγωγών του μαγειρείου (φούσκα, αγωγοί μοτέρ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 77α.20 για την την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό στο σύστημα αεραγωγών του μαγειρείου (φούσκα, αγωγοί μοτέρ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 12/02/2021 14.00 μ.μ.