ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Έναρξη υποβολής προσφορών : Τετάρτη 23/11/22

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 5/12/2022 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : Τρίτη 6/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ