ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 10/02/2023 και ώρα 14.00 μμ

Λήξη υποβολής προσφορών  16/02/2023

Ημερομηνία  αποσφράγισης   17/02/2023