ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Δευτέρα 22/05/2023 και ώρα 14.00 μεσημβρινή.